Проведення зборів

06.03.2012

Повідомлення про скликання річних загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що знаходиться за адресою: м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88 , повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів що відбудуться «06» квітня 2012 року о 16-00 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209, 2 поверх. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів 06 квітня 2012р. з 15-30 до 15-45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 02 квітня 2012р.

<?xml:namespace prefix = o /> 

Порядок денний зборів:(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.      Обрання лічильної комісії зборів.

2.      Обрання Секретаря зборів.

3.      Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4.      Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2011  рік.

5.      Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2011  рік.

6.      Затвердження Звіту Ревізійної комісії.

7.      Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8.      Затвердження укладених Товариством договорів у 2011 році.

9.      Затвердження договорів з членами Наглядової ради.

10.  Затвердження договорів з членами Ревізійної комісії.

11.  Щодо засобів розміщення інформації про діяльність Товариства.

12.  Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства.

13.  Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

14.  Про внесення змін до статуту Товариства.

 

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88, 4-ий поверх, к. 403, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин).  Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

-  В день проведення  зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209, 2 поверх. За місцем проведення зборів документи надаються для ознайомлення з 15-30 до 16-00. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Яуфман Олексій Валерійович.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
8999,3
2156,9
Основні засоби
1270,2
85,7
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
6,4
0,1
Сумарна дебіторська заборгованість
3874
349,5
Грошові кошти та їх еквіваленти
4,3
4,7
Нерозподілений прибуток
- 4676,4
- 4340,5
Власний капітал
-331,3
4,6
Статутний капітал
942,4
942,4
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
9330,6
2152,3
Чистий прибуток (збиток)
- 335,9
- 95,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3 769 488
3 769 488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
10
1

 

 Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ, для представників акціонерів – ДОВІРЕНІСТЬ, що оформлена відповідно з діючим  законодавством і ПАСПОРТ.

тел. (57) 752-28-03

 

Повідомлення  про  проведення  загальних  зборів  опубліковано  в «Відомостях  ДКЦПФР»   від 06.03.2012р. № 45.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Яуфман Олексій Валерійович.